BDO Solutions sp. z o.o.
Pole­xpert marka BDO Aca­demy zaj­muje się dzia­łal­no­ścią dorad­czą i szko­le­niową. Ofe­ruje szko­le­nia obej­mu­jące prawo pracy, ubez­pie­cze­nia spo­łeczne oraz HR. Pole­camy kurs kadrowo- pła­cowy oraz szko­le­nia ZUS i płace. Mamy w ofer­cie także doradz­two PIT i prawo pracy. Popu­lar­no­ścią cie­szą się warsz­taty HR. Pro­wa­dzimy szko­le­nia for­mule online oraz sta­cjo­narne.
BDO Solutions sp. z o.o.
  • Miejscowość: Warszawa
  • Adres: Postępu 12
  • Kod pocztowy: 02-676
  • Województwo: Mazowieckie
  • Telefon: (22) 679 45 00
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 1080015026