Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z funduszu pracy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest m.in. na podstawie Ustawy z 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.)

Przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ma na celu aktywizację osób bezrobotnych w kierunku samo zatrudnienia. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Przy udzielaniu bezrobotnemu środków na podjęcie działalności Powiatowy Urząd Pracy bierze pod uwagę:

1) sytuację na rynku pracy,
2) zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze jego działania,
3) punktową ocenę wniosku przez Komisję ds. opiniowania wniosków o organizację miejsc pracy ze środków FP i EFS na podstawie następujących kryteriów :
Posiadane przygotowanie merytoryczne (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia) a planowana działalność 
– Charakterystyka planowanej działalności oraz analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia 
– Rodzaj zakupów oraz stosunek procentowy pomiędzy wielkością środków przeznaczonych na towar a pozostałymi zakupami w ramach wnioskowanej kwoty 
– Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia 
– Dokumenty uwiarygodniające wniosek (listy intencyjne, umowy najmu, oferty handlowe)

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być:

  • udzielone w sektorze transportu –  na podjęcie działalności 
    w zakresie krajowego transportu drogowego oraz taksówkami,
  • udzielone dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc będzie bezpośrednio  związana  z  ilością  wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
  • uwarunkowane pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy,
  • udzielane w sektorze górnictwa węgla,
  • przyznawane podmiotom gospodarczym, działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy:  – wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego pomocą lub przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub całości producentom surowców,
  • udzielane zagrożonym mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz   innym niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek określający:

1) kwotę wnioskowanych środków,
2) rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
3) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz podjęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,
4) szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
5) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.


Osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą korzystając z tej formy dofinansowania polecamy skorzystanie z Naszych usług 
w zakresie przygotowania kompleksowego Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z Nami, a pomożemy Ci przygotować profesjonalną dokumentację tak, aby Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Twoim obowiązkiem będzie jedynie złożenie dokumentów!

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 602300299 lub mailowy:dotacjeunijne1@gmail.comstat4u