Dotacja w ramach działania 6.2 PO KL

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Maksymalna kwota, jaką można otrzymać korzystając z tego działania to 40 tys. zł.

Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie jest realizowane przez wyłonione w drodze konkursu instytucje (projektodawców), które są odpowiedzialne za realizację projektów skierowanych do osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Kto może się ubiegać o dotacje?

O pomoc mogą występować osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem tych osób, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

 • posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).

Wsparcie w ramach działanie 6.2. PO KL będzie koncentrowało się przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.

Grupy te obejmują m.in.

 • osoby młode (do 25 roku życia), które nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia,
 • kobiet (w tym zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci),
 • osób starszych (po 50-tym roku życia), mających trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki,
 • osób niepełnosprawnych, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
 • osoby zamieszkujące miasta do 25 tysięcy mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych
  z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Ponadto, wsparcie będzie adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych.

 

Aby móc starać się o uzyskanie środków finansowych w ramach Działania koniecznym jest przejście cyklu bezpłatnych szkoleń jako uczestnik projektu dlatego pierwszym krokiem jaki należy podjąć to znaleźć instytucję (operatora wsparcia).

Po Naszej stronie leży kontakt z wybranymi przez Państwa instytucjami (operatorami wsparcia), zainicjowanie starań o włączenie do jednego z projektów i zasięgnięcie szczegółowych informacji dotyczących możliwości uczestnictwa w projekcie, zasadach i terminach rekrutacji do projektu jak i sposobu jego realizacji.


Kontaktu z nimi możesz szukać poprzez urzędy, które wdrażają działanie 6.2.
Są to wojewódzkie urzędy pracy z wyjątkiem Mazowsza, gdzie pieniędzmi dysponuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Więcej informacji na stronach:
Woj. małopolskie – www.pokl.wup-krakow.pl
Woj. podkarpackie – www.wup-rzeszow.pl, pokl.inetservis.pl
Woj. świętokrzyskie – www.wup.kielce.pl/pokl/
Woj. śląskie – www.efs.wup-katowice.pl
Woj. dolnośląskie – www.pokl.dwup.pl
Woj. łódzkie – www.wup.lodz.pl
Woj. lubelskie – www.wup.lublin.pl/pokl
Woj. warmińsko-mazurskie – www.up.gov.pl/pokl/
Woj. podlaskie – www.umwp-podlasie.pl
Woj. opolskie – www.pokl.opolskie.pl/
Woj. lubuskie – www.efs.lubuskie.pl/
Woj. kujawsko-pomorskie – www.fundusze.kujawskopomorskie.pl
Woj. pomorskie – www.wrotapomorza.pl
Woj. zachodniopomorskie – www.wup.pl
Woj. wielkopolskie – www.efs.wup.poznan.pl
Woj. mazowieckie –
www.mazowia.eu

 

Formy wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

 

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (np. wiedzy z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa handlowego, marketingu),
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł dla uczestnika projektu,
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji.

Dotacja może obejmować 100% kosztów uruchomienia działalności gospodarczej (nie ma potrzeby wnoszenia wkładu własnego) i jest wypłacana w dwóch transzach:

 • pierwsza (w wysokości 80% przyznanej pomocy finansowej) ma formę zaliczki;
 • druga jest wypłacana jako refundacja wydatków poniesionych
  w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z Nami, a pomożemy Ci przygotować profesjonalną dokumentację tak, aby Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Twoim obowiązkiem będzie jedynie złożenie dokumentów!

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 602300299 lub mailowy: dotacjeunijne1@gmail.comstat4u