Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013

Istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak, aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z przygotowaniem i realizacją RPO.

Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu RPO pełnią Zarządy Województw jako Instytucje Zarządzające programami (IZ), które odpowiadają za przygotowanie i realizację RPO, w tym za ocenę i wybór projektów do dofinansowania, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów, monitorowanie i ewaluację realizacji programu. Ponadto IZ wydają wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzą działania promocyjno-informacyjne.

Inwestycje, na które beneficjent pozyskuje środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, musi zrealizować na terenie danego województwa. Priorytety w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych są do siebie zbliżone. Zazwyczaj w ich ramach można pozyskać dofinansowanie na inwestycje związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu. Beneficjenci odnajdą tam również priorytet dotyczący rozwoju firm, szczególnie z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw.

1.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

 • RPO WD 1.1A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) (więcej…)

2.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • RPO WK-P 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw (więcej…)
 • RPO WK-P 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (więcej…)

3.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

 • RPO WL 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw (więcej…)
 • RPO WL 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw (więcej…)
 • RPO WL 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw (więcej…)

4.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

 • LRPO 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa (więcej…)
 • LRPO 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (więcej…)

5.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

 • RPO WŁ 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (więcej…)

6.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

 • MRPO 2.1a_małe Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA (więcej…)
 • MRPO 2.1a_mikro Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA (więcej…)
 • MRPO 2.1a_śr Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – ŚREDNIE RZEDSIĘBIORSTWA (więcej…)

7.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

8.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

 • RPO WO 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach (więcej…)
 • RPO WO 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa (więcej…)

9.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

 • RPO WP 1.1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – bezpośrednie dotacje inwestycyjne (więcej…)

10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

 • RPO WP 1.4.1 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – Mikroprzedsiębiorstwa (więcej…)
 • RPO WP 1.4.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – Małe i średnie przedsiębiorstwa (więcej…)
 • RPO WP 3.2.1 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – Mikroprzedsiębiorstwa (więcej…)
 • RPO WP 3.2.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – Małe średnie przedsiębiorstwa (więcej…)

11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

 • RPO WP 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa (więcej…)

12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

 • RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” (więcej…)

13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

 • RPO WŚ 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (więcej…)

14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego

16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiegostat4u